• Tervetuloa Mosca Direct Ltd (Finnish Branch)
  • Puhelin +358 (0) 207 498 000
  • Huolto +358 (0) 207 498 004
  • E-Mail info.fi@mosca.com
12263
12263

Verkostot ja jäsenyydet

Verkostot yhdistävät useita politiikan ja talouden aloja. Talouspoliittisen työn tuloksena läpinäkyvyys ja jatkuva tiedonsiirto luovat perustan menestykselle. Verkostomainen ajattelu ja toiminta osoittaa aloitteita teknisten haasteiden ratkaisemiseksi ja ideoita arvokkaan asiantuntija- ja hallintohenkilöstön perus- ja täydennyskoulutusta varten. Verkostot tarjoavat tietoa tulevista tekniikan suuntauksista ja uusimmasta tekniikasta - nopeasti ja tulevaisuuteen suuntautuen.

Mosca on tunnustanut verkostojen merkityksen ja on jäsenenä ja yhteistyökumppanina seuraavissa järjestöissä:

Social Bookmarks