Verantwoorde Productie

Onder de noemer "Verantwoorde Productie" hebben wij ons ten doel gesteld ervoor te zorgen dat niet alleen onze eigen productieprocessen, maar ook die van onze gebruikers op verantwoorde wijze verlopen. Het idee hier achter is om alle productie factoren voortdurend te herzien en te optimaliseren met betrekking tot hun efficiëntie en milieuvriendelijkheid.

Duurzame buitenruimte

De uitbreiding van industrie en productie locaties ontneemt de natuur haar leefruimte. Verantwoord produceren betekent voor ons daarom niet alleen onze productie factoren beoordelen op milieuvriendelijkheid, maar ook de natuur rondom ons productieterrein behouden. Daarom zijn onze fabriek terreinen groen:

  • Bijna-natuurlijke heggen en struiken op ca. 6000 m² fabrieksterrein
  • Vergroening van de gevel
  • Natuurstenen muren
  • Grote weidegebieden rond het fabrieksterrein
  • Fruitbomen op het fabrieksterrein

Andere maatregelen zorgen voor het duurzame behoud van de habitat op het fabrieksterrein:

  • Heggen worden slechts één keer per jaar gesnoeid
  • Geen gebruik van onkruidverdelgers
  • Slechts enkele afgebakende zones zoals omheiningen, poorten of doorgangen worden volledig gemaaid

Energie management

Milieubewust produceren met behoud van hulpbronnen: deze filosofie is een integraal onderdeel van onze bedrijfsidentiteit. Met als doel het energieverbruik bij de productie van onze omsnoeringsmachines en omsnoeringsmateriaal te verminderen, werd ons energiemanagementsysteem in 2015 met succes gecertificeerd volgens DIN EN ISO 50001.

Ons energiebeleid

Duurzaam handelen loopt als een rode draad door alle afdelingen en werkterreinen van onze onderneming. De in onze waarden vastgelegde verantwoordelijkheid voor een verstandig gebruik van eindige hulpbronnen. De eisen waaraan de wetgeving en onze klanten moeten voldoen en de stijgende energieprijzen hebben ons ertoe aangezet om organisatorische en procesvoorschriften met een duurzaam effect vast te leggen.

Deze voorschriften zijn verankerd in ons energiebeheersysteem dat voldoet aan de eisen van DIN EN ISO 50001. Met de invoering van een milieubewust energiebeleid op de locaties Waldbrunn en Muckental maken wij onze claim waar om duurzaam en behoedzaam te handelen. Ieder individu in ons bedrijf draagt voortdurend bij aan de implementatie van de volgende actieprincipes binnen zijn individuele invloedssfeer. Het energiebeleid is een verplichting voor MOSCA GmbH en biedt alle medewerkers oriëntatie voor de manier waarop zij in hun dagelijkse werk met energie omgaan.

Verantwoordelijkheid nemen

Actieve milieubescherming en een efficiënt en duurzaam gebruik van energie zijn voor ons een belangrijke managementtaak. Daartoe stellen wij alle nodige informatie en richtlijnen ter beschikking. Via gerichte opleidingen informeren en motiveren wij onze medewerkers om hun activiteiten in overeenstemming met onze energiedoelstellingen uit te voeren. Naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen is een vanzelfsprekendheid. Voor de bewaking van de gestelde strategische en operationele doelen maken wij gebruik van een energiemanagementsysteem waarbij zowel onze medewerkers als onze leveranciers betrokken zijn. Monitoring van de gestelde doelen door de bedrijfsleiding is een belangrijk onderdeel van dit systeem.

Streven naar verbeteringen

Wij streven naar voortdurende verdere ontwikkelingen door regelmatige evaluaties van ons energiebeheersysteem. Vóór de invoering van nieuwe productieprocessen, bij de planning van verdere installaties en in het ontwikkelingsproces van onze producten bepalen wij zowel de milieu-impact als de daarmee samenhangende energiebehoeften. Waar mogelijk en technisch haalbaar. Proberen wij deze te minimaliseren door energie-efficiënte apparatuur en diensten aan te schaffen. Door de economisch meest voordelige technologie te gebruiken, verhogen wij de energie-efficiëntie van onze machines en uitrusting, waardoor wij de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Tijdens onze jaarlijkse managementbeoordeling controleren wij onze energiedoelstellingen om er zeker van te zijn dat zij nog steeds in overeenstemming zijn met ons energiebeleid en doeltreffend zijn.

Energie besparen

Wij zetten ons in voor een permanente vermindering van het energieverbruik en een duurzame verhoging van de energie gerelateerde prestaties met het oog op het behoud van hulpbronnen en energiebesparing. Wij gebruiken energie efficiënt en gaan er op verantwoorde wijze mee om. Door middel van een uitgebreide en voortdurende verzameling van gegevens over de gebruikte energiebronnen analyseren wij onze processen in termen van energiebehoeften en identificeren wij mogelijke besparingen. In de praktijk wordt bijvoorbeeld bij aankoopbeslissingen rekening gehouden met energie-efficiënte producten en diensten. Onze medewerkers nemen deel aan het continue verbeteringsproces door efficiënte en slimme verbetervoorstellen te doen op het gebied van energiebesparing.

Openlijk informeren

Wij informeren alle medewerkers over milieubeschermende maatregelen en energiekwesties, motiveren hen om persoonlijke verantwoordelijkheid op de werkplek te nemen en bevorderen het milieu- en energiebewustzijn. In een open, feitelijke en uitvoerige dialoog met het publiek, met zakelijke en contractuele partners en met de bevoegde autoriteiten wisselen wij op passende wijze informatie uit over gebeurtenissen die relevant zijn voor het milieu of de energie, in overeenstemming met ons energiebeleid.

Mosca's road to the future!
Sociale Bookmarks