Odpowiedzialna produkcja

Pod terminem odpowiedzialna produkcja rozumiemy przyjęty przez nas cel, by podchodzić odpowiedzialnie nie tylko do procesów produkcyjnych w MOSCA, ale i tych wdrażanych przez naszych klientów. Za tym dążeniem stoi koncepcja zakładająca stałe dokonywanie przeglądów i nieustanną optymalizację pod kątem wydajności z poszanowaniem środowiska naturalnego.

 

Proekologiczne tereny zielone

Wraz z rozwojem przemysłu i powstawaniem kolejnych zakładów produkcyjnych kurczą się naturalne siedliska przyrodnicze. Odpowiedzialną produkcję postrzegamy nie tylko jako analizowanie wpływu czynników wytwórczych na środowisko, ale i jako środek pozwalający chronić naturę otaczającą zakład produkcyjny. Z tego powodu teren zakładu MOSCA jest proekologiczny:

  • żywopłoty i krzewy, możliwie zbliżone do naturalnie występujących w najbliższym otoczeniu, pokrywają ok. 6000 m2 terenu fabryki,
  • elewacje są zazielenione przez porastającą je roślinność,
  • mury wykonano z naturalnego kamienia,
  • teren fabryki jest otoczony rozległymi łąkami,
  • na obszarze firmy rosną drzewa owocowe.

Wprowadziliśmy także inne środki zapewniające trwałą ochronę siedlisk przyrodniczych:

  • strzyżemy żywopłoty tylko raz w roku,
  • do usuwania chwastów nie stosujemy herbicydów,
  • odpady zielone kompostujemy na terenie zakładu,
  • wykaszamy całkowicie tylko kilka wyznaczonych obszarów, takich jak ogrodzenia, bramy i przejścia.

Zarządzanie energią

Integralną częścią naszej filozofii korporacyjnej jest założenie, że produkcja musi być realizowana z pełną świadomością potrzeb wynikających z konieczności ochrony środowiska i dostępnych zasobów. W celu obniżenia zużycia energii niezbędnej do produkcji wiązarek i taśm wiążących już w 2015 roku uzyskaliśmy certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 50001 naszego systemu zarządzania energią.

 

Nasza polityka energetyczna

 

Wszystkie działy i obszary biznesowe MOSCA mają jeden wspólny mianownik: dążenie do zrównoważonego działania. Zasady i procesy przynoszące trwałe efekty w naszej organizacji wprowadziliśmy z trzech powodów: wpisanej w wartości MOSCA odpowiedzialności nakazującej rozważne wykorzystywanie ograniczonych zasobów naturalnych, wymogów prawnych, do których przestrzegania jesteśmy ustawowo zobowiązani zarówno my, jak i nasi klienci, a także rosnących cen energii.

Zasady te mają swoje źródło w naszym systemie zarządzania energią. Wprowadzając przyjazną środowisku politykę energetyczną w zakładach w Waldbrunn i Muckental, osiągnęliśmy postawiony sobie cel prowadzenia zrównoważonego i rozsądnego działania. Każdy pracownik naszej firmy nieustannie przyczynia się do wdrażania zasad wynikających z tej polityki w obszarach, na które osobiście ma wpływ.

 

Nasza odpowiedzialność

 

Aktywne działanie na rzecz ochrony środowiska oraz wydajnego i zrównoważonego wykorzystywania energii to dla nas ważne zadanie zarządcze. By sprzyjać takim działaniom, zapewniamy wszelkie niezbędne informacje i wytyczne. Podczas specjalnie ukierunkowanych szkoleń edukujemy w tym zakresie naszych pracowników i motywujemy do pracy w sposób sprzyjający realizacji naszych założeń energetycznych. Zgodność z przepisami prawa to dla nas kwestia oczywista i bezdyskusyjna. Do monitorowania realizacji poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych wykorzystujemy system zarządzania energią, który angażuje nie tylko pracowników, ale i dostawców. Jego istotnym elementem jest śledzenie przez kierownictwo firmy postępów w osiąganiu poszczególnych celów.

 

Ciągłe doskonalenie

 

Potwierdzeniem dążenia MOSCA do nieustannego rozwoju są regularne oceny naszego systemu zarządzania energią. Przed wprowadzeniem nowych procesów produkcji – na etapie planowania uruchomienia kolejnych oddziałów i opracowywania naszych produktów – oceniamy nie tylko wpływ na środowisko, ale i uwarunkowania energetyczne. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i technicznie wykonalne, staramy się minimalizować oddziaływanie na środowisko poprzez wybieranie energooszczędnego sprzętu i usług. Dzięki najkorzystniejszym ekonomicznie technologiom zwiększamy wydajność energetyczną maszyn i urządzeń oraz ograniczamy emisję gazów cieplarnianych. Podczas corocznej oceny kierownictwa sprawdzamy postępy w osiąganiu celów energetycznych, by nie stracić z oczu nadrzędnych założeń polityki energetycznej i zapewnić jej maksymalną skuteczność.

 

Oszczędzanie energii

 

Dążymy do trwałego obniżania zużycia energii, jak również sukcesywnego zwiększania wydajności energetycznej. Wpisuje się to w nasz cel, którym jest ochrona zasobów i oszczędzanie energii. Z energii korzystamy w sposób wydajny i odpowiedzialny. Gromadzimy dane o użytkowanych w MOSCA źródłach energii, co pozwala nam analizować procesy pod kątem wymogów energetycznych i wyszukiwać potencjalne oszczędności. Przykładowo w naszej codziennej działalności decyzje dotyczące zakupu produktów i usług opieramy m.in. na kryterium wydajności energetycznej. Nasi pracownicy mają swój wkład w proces ciągłego doskonalenia, jako że mogą zgłaszać pomysły wydajnych i inteligentnych ulepszeń prowadzących do oszczędzania energii.

 

Otwarta komunikacja

 

Wszystkich naszych pracowników na bieżąco informujemy o podejmowanych działaniach i wdrażanych przez nas środkach z zakresu ochrony środowiska oraz związanych z energią. Motywujemy nasz zespół do brania osobistej odpowiedzialności za te obszary w miejscu pracy, a także do zwiększania świadomości ekologicznej i energetycznej. Zgodnie z naszą polityką dzielimy się danymi o zdarzeniach istotnych dla środowiska i sytuacji energetycznej z opinią publiczną, partnerami biznesowymi i kontrahentami, a także właściwymi urzędami i organami kontrolnymi. Wymiana informacji z tymi podmiotami przebiega prawidłowo. Odbywa się w ramach otwartego, rzeczowego dialogu obejmującego całość tych zagadnień.

Mosca's road to the future!
Social Bookmarks