• Main Line +66 2 069 31 88
  • Fax +66 2 069 3181
  • Email thailand@mosca.com

ภาพรวมของ Mosca

วัตถุประสงค์ของธุรกิจ
การผลิตเครื่องรัดและสายรัด
ปีที่ก่อตั้ง
1966
บริษัทย่อย
22
สาขาโรงงาน
6
ประกาศนียบัตร DIN ISO 9001
1995
ปริมาณการส่งออก
65 %
รายได้รวมจากการขาย
ประมาณ 174 ล้านยูโร
พนักงานทั่วโลก
ประมาณ 1000 คน
พนักงานในเยอรมัน
ประมาณ 550 คน
อัตราการทำงาน
8 %

ข้อมูลทั้งหมด และตัวเลขที่ เกี่ยวข้องกับ ปีงบการเงิน 2018

โครงสร้าง และ ภาพลักษณ์

 

 

พนักงานทั่วโลก

Social Bookmarks